Marcin M. Chrzanowski, 

 

Wykształcenie: licencjat fizyki (fizyka środowiska), magister chemii (chemia organiczna), doktor nauk technicznych (inżynieria materiałowa)

Wybrane publikacje, monografie i raporty  (selected publications, monographs and reports)

Książki, monografie, materiały (books and monographs):

 1. INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022, Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2020
 2. Agnieszka Siporska i Marcin M. Chrzanowski (ed.), HOUSEHOLD SCIENCE, Chemistry and biology of everyday life – the simplest explanation of phenomena around us. Robert Parma Fotografia, Warszawa, 2020
 3. Marcin M. Chrzanowski, Joanna Lilpop, Robert Bińkowski, Magdalena Czajkowska, Marta Parysek, Igor Siedlecki, Porównanie powszechności występowania błędnych przekonań, dotyczących wybranych zagadnień z zakresu biologii środowiskowej, wśród uczniów szóstych klas szkoły podstawowej i trzecich klas gimnazjum [w:] Edukacja Przyrodnicza – klasyka czy nowoczesność, red. S. Pilichowski, I. Żeber-Dzikowska, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018
 4. Interdyscyplinarność w nauczaniu przedmiotów ścisłych, Refleksje – Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy, 3/2018 – M.M Chrzanowski
 5. Wybrane aspekty edukacji środowiskowej w podręcznikach chemicznych dla gimnazjum. Analiza podręczników chemicznych dla III etapu edukacyjnego [w]  Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza, 2018 - współautor: M. M. Chrzanowski
 6. Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator – poradnik dla nuczycieli. Ministerstwo energii, redakcja rozdziału 2. i autorstwo rozdziału 3. – M.M. Chrzanowski i A. Siporska
 7. Didactics of Science in International Curricula – Handbook for Students of Biology and Chemistry Faculties of Warsaw University, redakcja: A. Siporska, M. M. Chrzanowski
 8. Wymiar edukacji zdrowotnej w podręcznikach do przedmiotu Przyroda [w] Podręcznik do nauk przyrodniczych w XXI wieku, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2016 - współautor: M. M. Chrzanowski
 9. Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, Wyniki Badania PISA 2015 W Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, 2016 – współautor: M. M. Chrzanowski
 10. Jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną? Poradnik, Komitet Główny Olimpiady Biologicznej 2016 - współautor: M. M. Chrzanowski
 11. Egzamin Gimnazjalny. Repetytorium – część matematyczno-przyrodnicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2015 – współautor: M. M. Chrzanowski

 12. Repetytorium maturalne z chemii. Zakres rozszerzony, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2014 – współautor: M. M. Chrzanowski

 13. Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2013 – współautor: M. M. Chrzanowski

 14. Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych – pomiar, zadania testowe z komentarzami – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 2010, współautor: M. M. Chrzanowski

 15. Potrzeby nauczycieli szkół zawodowych w zakresie języka polskiego, matematyki, historii oraz przedmiotów przyrodniczych, Choińska-Mika J. Biedrzycki K., Karpiński M., Lorenc J. Mytkowski D., Grajkowski W.,  Ostrowska B, Poziomek U., Chrzanowski M., Musialik M., Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2015

Publikacje naukowe i doniesienia konferencyjne w dziedzinie edukacji (scientific publicationa and conference papersin the field of education):

 1. I. Jaszczuk, M. M. Chrzanowski, A. Zarzycka, J. Lilpop, Wątpliwe zmiany klimatu i straszny wilk, czyli błędne przekonania w edukacji przyrodniczej, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2018/4, 16-41 (opublikowany – 12. 2019)
 2. M. M. Chrzanowski et. al., Vernacular Misconceptions in Teaching Science – Types and Causes, Turkish Journal of Science Education, 15(4) 2018
 3. M. M. Chrzanowski, E.B. Ostrowska, Pisa Survey as a Source of the Procedures for Cognitive Laboratory Assessment (Verbal Probing Technique) in Development of Science Items for Studies in Education – Polish Experiences, ICERI2018
 4. M. M. Chrzanowski, Agnieszka Siporska, Metoda CLIL w nauczaniu chemii – inspiracją do prowadzenia zajęć z chemii w języku obcymChemia w szkole 5/2018
 5. M. M. Chrzanowski, Ewa Piszczek, Elements of health education in science coursebooks, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 2018/1, 51-74
 6. M.M Chrzanowski et. al., Tabele i wykresy w podręcznikach do nauczania chemii… dla III etapu edukacyjnego, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2 2017, 52-70
 7.  Joanna Lilpop , Maria Zachwatowicz, Łukasz Banasiak, Marcin Chrzanowski, Piotr Bębas,  Jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną? Poradnik, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2 2017, 79-102
 8. M.M Chrzanowski et. al., Układ okresowy pierwiastków w podręcznikach chemii dla gimnazjum, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 1PL 2017, 59-71
 9. M.M. Chrzanowski, E.B. Ostrowska, Polish Students’ Science Reasoning Skills in the Context of Two Big Educational Studies: PISA and Laboratory of Thinking, Edulearn17, 2017
 10. M.M Chrzanowski et. al.,  The periodic table of elements in chemistry textbooks for junior high-schools, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 1 2017, 57-69
 11. Katarzyna Potyrała, Małgorzata Kłyś, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski, Owady i ich rola w przyrodzie – kształtowanie wiedzy i postaw uczniów - część 1, Aura, 10, 2016

 12. Katarzyna Potyrała, Małgorzata Kłyś, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski, Owady i ich rola w przyrodzie – kształtowanie wiedzy i postaw uczniów - część 2, Aura, 11, 2016

 13. J. Lilpop, M.M Chrzanowski, O dydaktyce szkoły wyższej z zastosowaniem metody naukowej, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2, 2016, 61-71

 14. M. M. Chrzanowski, Zupełnie inna chemia – czyli o niektórych metodach wykorzystywanych w chemii supramolekularnej, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 3, 2015, 48-60

 15. M. M Chrzanowski et. al., Core Curriculum for Science Subjects in Selected Countries, INTED2015 Proceedings

 16. M. M. Chrzanowski et. al., Communication During Science Classes, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 2015, 496–502

 17. A. Markowska, M. Lechowicz, W. Grajkowski, M. M. Chrzanowski, K. Spalik, J. Borgensztajn, E. B. Ostrowska, M. Musialik – Błędne przekonania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4 2014

 18. Małgorzata Musialik, Marcin M. Chrzanowski, Irmina Buczek Enzo B. Arèvalo-Garcia And Barbara Ostrowska, Elements Of Environmental Education In The New Polish Curriculum For Teaching Chemistry And Selected Chemistry Textbooks At Isced 2 And Isced 3 Level, Proceedings of ECOpole, DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)017 2013;7(1)

 19. M. M. Chrzanowski et al., Dociekanie Naukowe w Zadaniach Testowych, [w] Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych Kształtujące Postawy i Umiejętności Badawcze Uczniów, cz. II, 2013

 20. M. M. Chrzanowski et al., Cross-Curricular Educational Tools Dedicated to Water Resource Policy Problem, La Chimica nella Scuola XXXIV – 3 2012

 21. M. M Chrzanowski et al., Novel Tools for Students’ Knowledge Assessment in Chemistry, INTED2012 Proceedings, 2012

 22. M. M. Chrzanowski et al., Educational Tools to Assess Students’ Thinking Skills, EDULEARN11 Publications, 2011

Publikacje naukowe w dziedzinie chemii i inżynierii materiałowej (scientific publications in the field of chemistry and materials engineering):

 1. M. M. Chrzanowski et al., Fotoporządkowanie — nowa ważna technologia w produkcji elektrooptycznych przetworników ciekłokrystalicznych, Polimery, 7-8, 569, 2013

 2. M. M. Chrzanowski, et al., Liquid Crystal Aligning Ability of Photosensitive Polymer Material, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 553 1, 58-65, 2012

 3. M. M. Chrzanowski et al., Orienting Layers Preparation Technology For Photoaligment in Liquid Crystal Displays, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 544, 170/1158, 2011

 4. P. Rowiński, M. M. Chrzanowski, Influence of Selected Fluorescent Dyes on Small Aquatic Organisms, Acta Geophysica, 59 1, 91-109, 2010

 5. M. M. Chrzanowski et al., Photoalignment – an Alternative Aligning Technique  for TN LCD, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 48/1, 7-13, 2011

 6. M. M. Chrzanowski et al., Fotoporządkowanie – alternatywna technika dla szybkich przetworników ciekłokrystalicznych, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 3 (659), vol. LIX, 2010

 7. A. Więckowska, M. Wiśniewska, M. M. Chrzanowski, et al., Self-Assembly of a Nickel(II) Pseudorotaxane Nanostructure on a Gold Surface, Pure & Applied Chemistry, 79(6), 1077-1085, 2007

Publikacje upowszechniające naukę (publications disseminating science):

 1. A. Twardowska, W. Grajkowski, M. M. Chrzanowski, B. Ostrowska, K. Spalik, Dlaczego Warto Zamykać Zadania?, Hejnał Oświatowy, Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1, 2011

 2. M. M. Chrzanowski, Recenzja płyty Here comes Science zespołu They Might Be Giants, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1, 2013

 3. M. M. Chrzanowski, Bakterie Produkują Złoto, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1, 2013

 4. M. M. Chrzanowski, Bioniczne Oko – Nadzieja Dla Chorych Na Retinopatię Barwnikową, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2, 2013

 5. M. M. Chrzanowski, Nanoplaster Jako Alternatywa Dla Tradycyjnej Szczepionki, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3, 2013

 6. M. M. Chrzanowski, Fairy Chemistry of Fungi, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1, 2014

 7. M. M. Chrzanowski, P. Bębas, Photo of the Issue: Bumble Bee on Echinacea Purpurea, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1, 2014

 8. I. Buczek, M. Musialik, M. M. Chrzanowski, Jak wprowadzić eksperyment naukowy… na lekcje chemii w gimnazjum? Mini-poradnik, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4, 2014

 9. I. Buczek, M. Musialik, M. M. Chrzanowski, „Zielona jajecznica”. Propozycja eksperymentu na lekcję chemii w gimnazjum, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4, 2014

 10. M. M. Chrzanowski, Dlaczego koala jest cool?, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4, 2014

 11. M. M. Chrzanowski, Poznaj malarię po zapachu, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4, 2014

 12. M. M. Chrzanowski, Biedronki z bronią biologiczną, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4, 2014

 13. Irmina Buczek, Marcin M. Chrzanowski, Małgorzata Musialik, Beata N. Gawrońska, Michał Zarzycki Flashcards for Organic Chemistry – Stimulating recall, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1, 2015
 14. M. M. Chrzanowski, Crystal microflowers, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1, 2015
 15. M.M. Chrzanowski, Recenzja książki: Culinary Reactions – The Everyday Chemistry of Cooking, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3, 2015

Marcin M. Chrzanowski is Head of Biology Teaching Laboratory, University of Warsaw, Faculty of Biology. He also works as a researcher at the Educational Research Institute and as a chemistry and mathematics teacher in Academy of Good Education.

He received his PhD in technical sciences, MSc. in chemistry and BSc. in physics. He has gathered his major professional experience in academic settings. Since 2010 he has been working on the project Quality and effectiveness of education – strengthening of institutional research capabilities. He conducted seminars on writing diagnostic educational tools for chemistry students at the Faculty of Chemistry, University of Gdansk (2011-2012) and was a lecturer of  physics at the Military University of Technology (2008-2011). In 2013 and 2014 he took part in the assessment and adaptation of cognitive items for the field trial of a study within the framework of Programme for International Student Assessment (PISA). In 2012 and 2014 he participated in the encoding of students’ answers in the PISA study. Since 2014 he has been the coordinator and scientific secretary of the PISA Program in Poland. He is the author of diagnostic educational tools at the Institute of Philosophy and Sociology in the IFIS project Polish PISA – Social Cohesion, Counteracting Exclusion, and Development Prospects: The impact of educational measurements on the education system. Establishing the evaluation formula conductive to comprehensive skills development (in 2008-2010). In 2010 he worked as an animator and workshops’ author at the Copernicus Science Center. He is a referee and author of examination tools at the Polish Examination Board.