2020

 

XXIV Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo,

Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz Pracownią Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii UW, Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UW, Ogrodem Botanicznym Wydziału Biologii UW i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają dydaktyków przedmiotów przyrodniczych do udziału w XXIV Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.

Program konferencji

Obowiązek informacyjny RODO  Wytyczne do monografii

Termin:

28 września 2020 roku w godzinach 9:00 – 17:15
29 września 2020 roku w godzinach 9:00 – 16:30

Termin zgłoszenia rozdziału / rozdziałów w monografii to 15. 10. 2020.

 Termin przesłania ostatecznej wersji rozdziału do monografii to 20 grudnia 2020.

Ze względu na sytuację epidemiczną i Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 maja 2020, obrady konferencyjne przenosimy w przestrzeń wirtualną.

Temat: Uniwersytecka i szkolna edukacja przyrodnicza w obliczu globalnych zmian

Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, metodycy nauczania, doradcy, pedagodzy i dydaktycy zajmujący się kształceniem przyszłych nauczycieli oraz popularyzatorzy wiedzy.

TematykaSzybkie tempo zmian i złożoność dzisiejszego świata stanowią nowe wyzwania i nakładają innowacyjne wymagania na szeroko pojęty system edukacji. Zmiany dotyczą procesów kulturowych, globalizacyjnych – w tym zagrożeń związanych z degradacją środowiska przyrodniczego. W Zaleceniu Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie zapisano: „by utrzymać obecny poziom życia, wspierać wysoki poziom zatrudnienia oraz wzmacniać spójność społeczną w kontekście przyszłego społeczeństwa i świata pracy, potrzebny jest ludziom odpowiedni zestaw umiejętności i kompetencji”. Przedmioty przyrodnicze powinny dawać przestrzeń dla ich kształtowania, by wspomagać rozwój świadomego i kompetentnego obywatela. W celu zapobieżenia globalnym katastrofom należy kształtować zarówno postawy jednostek, jak i całych społeczeństw. Rodzą się nowe wyzwania edukacji przyrodniczej na poziomie zarówno szkolnym jak i uniwersyteckim.

Proponujemy, aby spotkanie stało się miejscem dyskusji o różnych aspektach zmian oddziałujących na system edukacji przyrodniczej i globalnej, w następujących zagadnieniach:

 • Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą nauczanie zdalne w szkołach i na uniwersytetach?
 • Jakie jest miejsce nowych technologii w procesie nauczania-uczenia się uczniów i studentów w dobie globalnych zmian?
 • Jaki wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni i szkół mają zmiany przepisów prawnych?
 • Jak zmienia się proces kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli?
 • Czy o zmianach środowiska i problemach globalnych uczymy adekwatnie do realiów dzisiejszego świata?
 • Jak uczyć o zmianach klimatu, o utracie różnorodności biologicznej, o gospodarowaniu przestrzenią? Jak dotrzeć z tą wiedzą do szerokiej grupy odbiorców?
 • Jak na globalne zagrożenia środowiska możemy reagować lokalnie i jakich kompetencji potrzebuje uczeń by hasło „rozwój zrównoważony” kierować na działanie?

KOMITET HONOROWY

 •  prof. zw. dr hab. Danuta Cichy – Honorowa Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, emerytowany profesor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński – Honorowy Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Mostowska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, prof. UW – Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

 KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. Piotr Bębas, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 • dr hab. Ilona ŻeberDzikowska, prof. UJK– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 • prof. dr hab. Hanna Gulińska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • dr hab. Małgorzata Nodzyńska, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr hab. Alicja Walosik, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. MUP – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
 • dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Chmielewski – Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr Beata Cieśleńska– Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
 • dr Józef Krawczyk – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Alina Stankiewicz – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anna Maria Wójcik, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • Magdalena Swat-Pawlicka – dyrektor ds. programowych, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego


 KOMITET ORGANIZACYJNY

 •  dr Marcin M. Chrzanowski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • dr Agnieszka Siporska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • dr Elżbieta Fuszara - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • mgr Joanna Lilpop - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • dr Magdalena Osial - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • mgr Wanda Szelągowska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii (n. emeryt.)

Opłata konferencyjna:  

 • Wariant A: Opłata dla studenta i doktoranta – 75 PLN (do 30. 07. 2020) lub 100 PLN (do 15. 09. 2020).
 • Wariant B: Opłata dla innych uczestników – 150 PLN (do 30. 07. 2020) lub 200 PLN (do 15. 09. 2020).

Opłata dodatkowa za udział w monografii naukowej:

 • 250 PLN za pierwszy rozdział i
 • 200 PLN za każdy kolejny.

Istnieje możliwość publikacji w punktowanej monografii dotyczącej tematu wiodącego konferencji bez udziału w konferencji. Koszt: 270 PLN i 200 PLN za każdy kolejny.

Termin zgłoszenia rozdziału / rozdziałów w monografii to 15. 10. 2020.

Wytyczne do monografii:


 Każdy Uczestnik ma możliwość przedstawienia 1 prezentacji ustnej oraz do 2 plakatowych oraz opublikowania do trzech rozdziałów w monografii.

Wpłaty

Wpłat należy dokonywać na konto o numerze: 04 1160 2202 0000 0000 6084 9317.

Tytuł wpłaty: wariant udziału (A lub B) + Imię i nazwisko + XXIVKKDPP.

Uwaga: Faktury wystawiane będą tylko na osoby fizyczne/ firmy które dokonają wpłaty.

Jeżeli wpłaty dokonuje osoba fizyczna faktura będzie wystawiona na nią i nie będzie możliwości wystawienia faktury na firmę/ uczelnię.

Termin przesłania ostatecznej wersji rozdziału do monografii to 20 grudnia 2020.

 Patronaty:

 • Komitet Główny Olimpiady Biologicznej,
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne, Sekcja Nauczycielska
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Dydaktyki Chemii,
 • Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych
 • Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

Strona FB konferencji (w przygotowaniu): https://www.facebook.com/events/241719133654557/

 2019

Jak uczyć o energii jądrowej – edycja 2019

W imieniu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmy szkoleniowej „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energii jądrowej.

Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – wykładowej i praktycznej – ćwiczenia w laboratorium oraz warsztaty metodyczne.

Całodniowe szkolenie (10:00-17:00) jest bezpłatne, a organizatorzy zapewniają przerwę obiadową i przerwy kawowe.

Szkolenia odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącym się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w następujących terminach:

 • 30 września 2019 r. (poniedziałek)
 • 01 października 2019 r. (wtorek)
 • 03 października 2019 r. (czwartek)
 • 04 października 2019 r. (piątek)

W każdym z terminów udział może wziąć tylko 40 nauczycieli.

Miejsca dla nauczycieli według województw zostały rozdzielone proporcjonalnie według liczby szkół w danym województwie:

 • zachodnio-pomorskie – 7 miejsc
 • lubuskie – 4 miejsca
 • wielkopolskie – 15 miejsc
 • pomorskie – 10 miejsc
 • dolnośląskie – 11 miejsc
 • opolskie – 4 miejsca
 • śląskie – 17 miejsc
 • łódzkie – 10 miejsc
 • mazowieckie – 24 miejsca
 • warmińsko-mazurskie – 6 miejsc
 • podlaskie – 5 miejsc
 • kujawsko-pomorskie – 9 miejsc
 • małopolskie – 15 miejsc
 • świętokrzyskie – 5 miejsc
 • podkarpackie – 9 miejsc
 • lubelskie – 9 miejsc

Program szkolenia

Każdy nauczyciel / nauczycielka otrzyma:

 1. materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, propozycje zadań dla uczniów), służące do realizacji zagadnień zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego wraz ze wskazówkami do ich wykorzystania w codziennej pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 2. pakiet edukacyjny Edu-box pt.: „Jak uczyć o energii jądrowej?”, dzięki któremu wszyscy nauczyciele z Państwa szkoły będą mogli przeprowadzać eksperymenty oraz ćwiczenia modelujące i symulacyjne w klasie. W skład pakietu wejdzie m.in.: urządzenie do detekcji promieniowania jonizującego (SmartGeiger) wraz z aplikacją na telefony typu smartfon oraz gry edukacyjne;
 3. Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie data zgłoszenia. Planowana jest także lista uzupełniająca dla osób, które zgłoszą się w późniejszym terminie.

Rekrutację na szkolenia rozpoczniemy w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 10:00. Każdy zgłaszający się nauczyciel otrzyma potwierdzenie rejestracji. Rejestracji dokonać będzie można wysyłając wypełniony formularz (z własnoręcznym podpisem) na adres e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

 

Jak uczyć o energii jądrowej? 2018

W imieniu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmy szkoleniowej „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energii jądrowej.

Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – wykładowej oraz praktycznej – ćwiczenia w laboratorium, warsztaty metodyczne.

Całodniowe (10:00-17:00) szkolenie jest bezpłatne, a organizatorzy zapewniają przerwę obiadową i przerwy kawowe.

Szkolenia odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącym się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w następujących terminach dla poszczególnych województw:

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy w linku.

 

2018

 Współorganizowanie the 10th International Congress on Education in Botanic Gardens

10-14 września 2018

Współorganizowanie konferencji ECRICE – 14TH EUROPEAN CONFERENCE ON RESEARCH IN CHEMICAL EDUCATION

 2-6 września 2018

Udział w zajęciach Niezwykłej Szkoły Naukowej UW – 3. edycja warsztatów biologicznych i chemicznych.

12 maja – 20 czerwca 2018

 2017

Jak uczyć o energii jądrowej? 2017

Drukuj
poniedziałek, 04 września 2017 15:44
w imieniu Ministerstwa Energii oraz Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii,  przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznychpracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowej.Całodniowe szkolenie jest bezpłatnea organizatorzy zapewniają przerwę obiadową i przerwy kawowe.Szkolenia odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącym się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w następujących terminach dla poszczególnych województw:

25 września 2017r.
(poniedziałek)
26 września 2017r.
(wtorek)
27 września 2017r.
(środa)
28 września 2017r.
(czwartek)
1. zachodnio-pomorskie
2. lubuskie
3. wielkopolskie
4. pomorskie
1. dolnośląskie
2. opolskie
3. śląskie
4. łódzkie
1. mazowieckie
2. warmińsko-mazurskie
3. podlaskie
4. kujawsko-pomorskie
1. małopolskie
2. świętokrzyskie
3. podkarpackie
4. lubelskie

Więcej informacji można znaleźć tutaj

2017

Młodzi badacze na rzecz zielonej stolicy – projekt realizowany we współpracy z  Fundacją GAP Polska-Plan Globalnego Działania Na Rzecz Ziemi

2016 – 2017

Nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych w języku angielskim – programy i strategie kształcenia studentów-przyszłych nauczycieli 

Projekt realizowany wraz z Laboratorium Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skrypt do zajęć dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: DIDACTICS OF SCIENCE IN INTERNATIONAL CURRICULA

Szkoła Letnia „Mamy tylko jedną planetę” – kontynuacja

30 listopada 2015 – 7 grudnia 2015

30 listopada  

12.30-13.30 prof. K. Jagła „Diversification of cell fates during myogenesis – lessons from Drosophila” sala 103 b

14.00-16.00 dr hab. M. Nodzyńska „Animacja nauki – wizualizacja wiedzy” sala komputerowa201 a

16.30-18.00 dr M. Trepczyński „Krytyczne myślenie i metoda naukowa w dydaktyce szkoły wyższej” sala 201a

1 grudnia

8:00 – 10.30 dr P. Cieśla „Technologia komputerowe w służbie animacji nauki” sala komputerowa202 a

4 grudnia

11 – 13:00 dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska „Koncepcja zrównoważonego rozwoju – realizacja jego założeń w edukacji”, Sala Rady Wydziału

7 grudnia

11:30 – 13:30 Aleksandra Atłowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie sala 401A

WALIDACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO – JAK POPRAWNIE BUDOWAĆ ZADANIA I TESTY NA KOLOKWIA, EGZAMINY, OLIMPIADY?

Szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Biologii, Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki UW współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2-4 grudnia 2015

Program szkolenia – ogłoszenie

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

19 – 20 listopada 2015

Zapraszamy ponownie do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych, w tym roku zatytułowanej 

O kontynuacji kształcenia szkolnego na uczelniach wyższych – od tradycji do innowacyjności.

Główne zagadnienia konferencji:

 •  Trudności w podtrzymaniu kontinuum pomiędzy kształceniem szkolnym i kształceniem w uczelniach wyższych,
 • Nowoczesne metody dydaktyczne stosowane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych na etapie edukacji szkolnej i kształcenia akademickiego na wydziałach przyrodniczych,
 • Dydaktyczna transformacja wiedzy akademickiej w dziedzinie nauk przyrodniczych,
 • Dydaktyczna transformacja metodyki przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych
 • Rola transformacji wiedzy w kształtowania błędnych przekonań w nauce,
 • Rola nauczyciela akademickiego w kształtowaniu kompetencji przyszłego popularyzatora nauki.

Ważne terminy:

 • Przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa (wraz z abstraktem) – do 25.10.2015
 • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – 30.10.2015
 • Termin przesyłania artykułów pokonferencyjnych – 31.01.2016  

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • prezentacja wyników badań lub pracy przeglądowej
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji
 • publikacja w czasopiśmie punktowanym Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (warunkiem jest uzyskanie pozytywnej recenzji rady naukowej czasopisma)
 • catering w czasie dni konferencji

 

Osoby zainteresowane noclegiem w czasie konferencji prosimy o kontakt drogą mailową bgawronska@biol.uw.edu.pl

Formularz zgłoszenia

Plan konferencji 2015

Szkoła Letnia 2015 – kwiecień, maj, czerwiec

 

         

 

5 – 8 czerwca 2014   Szkoła Letnia „Mamy tylko jedną planetę”

9 czerwca 2014 

Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

Dydaktyka szkoły wyższej – okiem biologa i pedagoga

Pracownia Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii UW serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Dydaktyków Szkół Wyższych pt. Dydaktyka szkoły wyższej – okiem biologa i pedagoga. Celem konferencji jest:

 • nawiązanie współpracy wydziałów przyrodniczych szkół wyższych wokół podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • wymiana doświadczeń pomiędzy doktorantami a doświadczonymi dydaktykami szkół wyższych
 • promocja nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych dla podnoszenia jakości kształcenia

Poniżej zamieszczono program konferencji, zaproszenie, kartę zgłoszenia, kontakt oraz informacje dotyczące lokalizacji i dojazdu.

Program konferencji   Zaproszenie      Karta zgłoszenia      Kontakt      Lokalizacja i dojazd

 

 

 

 

2012

Realizacja projektu pt.: „Transformacja wiedzy przyrodniczej na poziom kształcenia szkolnego”

2010-2011

Opracowanie programu wielostronnego kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim

2010

Realizacja projektu pomocy dydaktycznej w postaci scenariuszy lekcji dla szkół podstawowych pt.: „Ja i moje otoczenie – ciekawe zdjęcia w terenie”

2009

Konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Karol Darwin – fascynacja przyrodą”

Realizacja projektu pomocy dydaktycznej w postaci filmu pt. „Fascynacja przyrodą – Karola Darwina dziennik z podróży”

Organizacja XVI Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Pryzrodniczych pt.: „Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy”

2008

Konferencja Nauczycieli pt.: „Karol Linneusz – sen o porządku w naturze;”

„Rola gminnych programów edukacji środowiskowej w kształtowaniu poglądów i postaw”

2007

Konferencja Naukowa pt.: „Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych wyzwaniem dla nauczycieli i samorządowców”

2006

Konferencja Naukowa pt.: „Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w programach warszawskich spółdzielni mieszkaniowych i placówek oświatowych”;

Projekt (opracowanie środków dydaktycznych) pt.: „Edukacja ekologiczna młodzieży wsparciem zrównoważonego rozwoju” – sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Więcej informacji na stronie: http://www.biol.uw.edu.pl/ee

2005

Konferencja Naukowa pt.: „Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej”;

Grant KBN