Wydział Biologii prowadzi zajęcia przygotowujące do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Uprawnienia pedagogiczne uzyskuje się w trakcie studiów, realizując równolegle przedmioty Bloku pedagogicznego.

Nieodłącznym elementem kształcenia pedagogicznego są praktyki metodyczno-przedmiotowe odbywające się w systemie ciągłym, czyli po zrealizowaniu przedmiotów związanych z kształceniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym. Praktyki odbywają się w polskich szkołach realizujących Podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzoną przez MEN.

Studenckie praktyki zawodowe w szkołach organizowane są w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450

Od roku akademickiego 2020/21 praktyki realizowane będą w postaci następujących przedmiotów:

  • Praktyki zawodowe w LO zintegrowane z dydaktyką biologii w szkole ponadpodstawowej (śródroczne)  15 h / 1ECTS 1400-015PZSPPS
  • Praktyki zawodowe  w szkole ponadpodstawowej – ciągłe 45 h / 2 ECTS 1400-015PZSPPC
  • Praktyki zawodowe w SP zintegrowane z dydaktyką biologii i przyrody w szkole podstawowej (śródroczne)   15 h /1ECTS
  • Praktyki zawodowe  w SP ciągłe (45 h / 2ECTS + 60 h/ 2 ECTS)