Szanowni Państwo,

Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz Pracownią Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii UW, Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UW, Ogrodem Botanicznym Wydziału Biologii UW i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają dydaktyków przedmiotów przyrodniczych do udziału w XXIV. Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.

Termin: 28-30 września 2020 roku

Temat: Uniwersytecka i szkolna edukacja przyrodnicza w obliczu globalnych zmian

Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, metodycy nauczania, doradcy, pedagodzy i dydaktycy zajmujący się kształceniem przyszłych nauczycieli oraz popularyzatorzy wiedzy.

Tematyka: Szybkie tempo zmian i złożoność dzisiejszego świata stanowią nowe wyzwania i nakładają innowacyjne wymagania na szeroko pojęty system edukacji. Zmiany dotyczą procesów kulturowych, globalizacyjnych – w tym zagrożeń związanych z degradacją środowiska przyrodniczego. W Zaleceniu Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie zapisano: „by utrzymać obecny poziom życia, wspierać wysoki poziom zatrudnienia oraz wzmacniać spójność społeczną w kontekście przyszłego społeczeństwa i świata pracy, potrzebny jest ludziom odpowiedni zestaw umiejętności i kompetencji”. Przedmioty przyrodnicze powinny dawać przestrzeń dla ich kształtowania, by wspomagać rozwój świadomego i kompetentnego obywatela. W celu zapobieżenia globalnym katastrofom należy kształtować zarówno postawy jednostek, jak i całych społeczeństw. Rodzą się nowe wyzwania edukacji przyrodniczej na poziomie zarówno szkolnym jak i uniwersyteckim.

Proponujemy, aby spotkanie stało się miejscem dyskusji o różnych aspektach zmian oddziałujących na system edukacji przyrodniczej i globalnej, w następujących sesjach tematycznych:

 •  Jaki wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni i szkół mają zmiany przepisów prawnych?
 • Jak zmienia się proces kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli?
 • Jakie jest miejsce nowych technologii oraz nauczania na odległość w procesie nauczania-uczenia się uczniów?
 • Czy o zmianach środowiska uczymy adekwatnie do realiów dzisiejszego świata?
 • Jak uczyć o zmianach klimatu, o utracie różnorodności biologicznej, o gospodarowaniu przestrzenią? Jak dotrzeć z tą wiedzą do szerokiej grupy odbiorców?
 • Jak na globalne zagrożenia środowiska możemy reagować lokalnie i jakich kompetencji potrzebuje uczeń by hasło „rozwój zrównoważony” kierować na działanie?

 KOMITET HONOROWY – PATRONAT

 •  prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • prof. zw. dr hab. Danuta Cichy – Honorowa Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, emerytowany profesor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński – Honorowy Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, prof. UW – Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

 KOMITET NAUKOWY:

 • dr hab. Piotr Bębas – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 • dr hab. Ilona Żeber–Dzikowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 • dr hab. Marcin Zych – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Kierownik Ogrodu Botanicznego
 • prof. dr hab. Hanna Gulińska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Alicja Walosik, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. MUP – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
 • dr hab. Bożena Wójtowicz, prof UP Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Anna Maria Wójcik, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • dr Beata Cieśleńska – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
 • dr Jarosław Chmielewski – Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr Józef Krawczyk – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Magdalena Swat-Pawlicka – Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Alina Stankiewicz – Uniwersytet w Białymstoku

 KOMITET ORGANIZACYJNY:

 •  dr Marcin M. Chrzanowski – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • dr Agnieszka Siporska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • dr Elżbieta Fuszara – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • mgr Joanna Lilpop – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • dr Magdalena Osial – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • mgr Wanda Szelągowska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii (n. emeryt.)
 • inż. Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, Wydział Biologii

Miejsce obrad:

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

Ramowy plan konferencji:

 •  28 IX 2020 godz. 10.00 – 18.00 rozpoczęcie konferencji, wykłady plenarne oraz sesja plakatowa.
 • 29 IX 2020 zajęcia terenowe oraz obrady w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 30 IX 2020 godz. 9.00 – 14.00 obrady w sekcjach oraz zakończenie konferencji.

Opłata konferencyjna: Opłaty konferencyjne różnią się w zależności od tego kiedy uczestnik dokona wpłaty oraz wyboru opcji pełnej lub jednej z opcji ekonomicznych. Dodatkowo obowiązują zniżki dla członków PTP, PTCh, PTF oraz MSU. Kwoty opłat konferencyjnych znajdują się w tabeli.

Pakiety ekonomiczne:

 • Pakiet 1 dzień - uczestnictwo w wykładach i warsztatach przez jeden wybrany dzień.
 • Pakiet 2 dni - uczestnictwo w wykładach i warsztatach przez dwa wybrane dni, oraz zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UW, książka o nauczaniu chemii i biologii życia codziennego w wersji polskiej.
 • Pakiet 3 dni - uczestnictwo w wykładach i warsztatach przez trzy dni oraz zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UW, książka o nauczaniu chemii i biologii życia codziennego w wersji polskiej i angielskiej.

Pełen pakiet– uczestnictwo w wykładach i warsztatach oraz zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UW, uroczysta kolacja, książka o nauczaniu chemii i biologii życia codziennego w wersji polskiej i angielskiej oraz możliwość publikacji materiału w monografii punktowanej.

 

do 31. 05. 2020
do 15. 08. 2020
po 16. 08.2020
uwagi
pakiet pełny- 500 PLN
pakiet pełny – 550 PLN
pakiet pełny - 650 PLN
bez zniżek
pakiet pełny – 400 PLN
pakiet pełny – 450 PLN
 pakiet pełny – 550 PLN
dla członków PTP,PTF, PTCh i MSU
Pakiet ekonomiczny do wyboru:
 • 1 dzień – 150 PLN
 • 2 dni – 250 PLN
 • 3 dni – 300 PLN
Pakiet ekonomiczny do wyboru:
 • 1 dzień – 150 PLN
 • 2 dni – 250 PLN
 • 3 dni – 300 PLN
Pakiet ekonomiczny do wyboru:
 • 1 dzień – 200 PLN
 • 2 dni – 300 PLN
 • 3 dni – 400 PLN
bez zniżek

Uwaga! Opłaty konferencyjne  nie obejmują zakwaterowania i dojazdów.

Istnieje możliwość publikacji – punktowanej monografii dotyczącej tematu wiodącego konferencji bez udziału w konferencji. Koszt – 250 PLN.

 Patronaty:

 • Komitet Główny Olimpiady Biologicznej,
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne, Sekcja Nauczycielska
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Dydaktyki Chemii,
 • Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych
 • Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

Strona FB konferencji (w przygotowaniu): https://www.facebook.com/events/241719133654557/